ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

От 07.09.2017 година „Тера Тур Сервиз” ЕООД стартира изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.019-0024-C01 „Създаване на условия за повишаване на производителността на труда и по-устойчива заетост чрез гъвкави възможности за заетост и обучения в "Тера Тур Сервиз" ЕООД” по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” на ОП [...]