От 07.09.2017 година „Тера Тур Сервиз” ЕООД стартира изпълнението на договор № BG05M9OP001-1.019-0024-C01 „Създаване на условия за повишаване на производителността на труда и по-устойчива заетост чрез гъвкави възможности за заетост и обучения в „Тера Тур Сервиз“ ЕООД” по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

BG05M9OP001-1.019-0024 „Създаване на условия за повишаване на производителността на труда и по – устойчива заетост чрез гъвкави възможности за заетост и обучения в „Тера Тур Сервиз“ ЕООД“ Проектът се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица, както и на вече заетите лица, съобразно с актуалните нужди на компанията. Проектът цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез осигурените обучения. Проектът е в съответствие с инвестиционните приоритети на ОП РЧР 2014-2020, а именно: ИП 1. Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила. ИП 3. Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта (с финансиране от ЕСФ). ИП 6. Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции. Специфичните цели на проекта са: 1. Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г.; 2. Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст. 3. Увеличаване броя на икономически неактивни младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието. 4. Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост. 5. Увеличаване броя на включените в обучение, в заетост или в самостоятелна заетост безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършило средно или висше образование. 6. Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности. 7. Увеличаване броя на заетите лица със средно и по-ниско образование. Конкретните цели на проекта са: 1) осигуряване на заетост на безработни неактивни лица; 2) осигуряване на адекватни обучения на новонаетите лица, както и на постоянно заетите лица; 3) осигуряване на качествени работни места; 4) устойчива заетост в устойчива компания; 5) повишаване производителността на труда.

В рамките на проекта ще бъдат наети 95 безработни или неактивни лица, на които ще бъде предоставена възможност да получат професионална квалификация по следните професии: Камериер, Готвач, Сервитьор-Барман. Обучението ще бъде проведено, като обучаемите ще бъдат наети на непълен работен ден. В допълнение обучаващите се новонаети от групата на неактивни и безработни лица, ще получават стимули под формата на стипендии. След периода на обучение ще бъде осигурена несубсидирана заетост по следните позиции „Камериер/Камериерка, хотел“, „Готвач“, „Помощник готвач“, „Барман“ и „Сервитьор“. На 25 от заетите в компанията служители ще бъде предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Общуване на чужди езици“. На 120 лица от двете целеви групи (безработни/неактивни и заети лица) ще се предостави обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“. Ще бъде осигурена организация и управление на проекта, както и информираност и публичност. Проектът се изпълнява с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Европейския социален фонд.

Стойността на проекта e 201 660.04 лева, от които 171 411.03 лева европейско и 30 249.01 лева национално съфинансиране.

„Тера Тур Сервиз” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.